Utredningar avseende vissa skador och dödsfall ID-nummer: Ds 2017:47

Ansvarig: Socialdepartementet

I promemorian lämnas en rad förslag för att utredningsverksamheten enligt lagen om utredningar avseende vissa dödsfall ska bli mer effektiv och ändamålsenlig.

Ladda ner:

Författningsförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse