Kommittédirektiv: Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design ID-nummer: Dir. 2014:69

Ansvarig: Kulturdepartementet

En särskild utredare ska göra en översyn av den statliga politiken för arkitektur, form och design. Uppdraget är brett och innefattar flera politikområden.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat:

  • föreslå hur en ny politik för arkitektur, form och design kan utformas utifrån en bedömning av områdets framtida utmaningar och hur arkitektur, form och design kan få ett ökat genomslag inom berörda samhällsområden,
  • analysera de nationella målen för arkitektur-, form- och designpolitiken och vid behov föreslå nya mål.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design

    Utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design tillsattes med uppdraget att göra en översyn av den nuvarande politiken för arkitektur, form och design och föreslå en ny politik för området. Syftet med uppdraget är att stärka arkitekturens, formens och designens värde och betydelse för individen, livsmiljön och den hållbara samhällsutvecklingen.

Remiss SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse