Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar ID-nummer: Dir. 2015:70

Ansvarig: Regeringen, Utbildningsdepartementet

En särskild utredare, som ska fungera som nationell samordnare, ska främja förbättrad samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 28 februari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse