Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända ID-nummer: Dir. 2015:107

Ansvarig: Arbetsmarknadsdepartementet, Regeringen

En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Uppdraget ska delredovisas i januari 2017 och slutredovisas i oktober 2017.

Ladda ner:

Utgångspunkten ska vara att systemet ska främja en snabb etablering i arbets- och samhällslivet för de personer som beviljas uppehållstillstånd och stödja en effektiv och rättssäker asylprocess.

Utredaren ges också i uppdrag att förbättra systemet för statlig ersättning till kommuner och landsting.

Utredaren ska utreda och lämna förslag inom bland annat följande områden:

  • bosättning av asylsökande och nyanlända samt anvisning av ensamkommande barn
  • överenskommelser med kommuner
  • ansvarsfördelning mellan myndigheter
  • organiserad sysselsättning
  • statlig ersättning till kommuner och landsting

Uppdraget ska delredovisas senast den 16 januari 2017 och redovisas slutligt senast den 31 oktober 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse