Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden ID-nummer: Dir. 2015:118

Ansvarig: Socialdepartementet

En särskild utredare tillkallas med uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden och vid behov lämna förslag på förändringar.

Ladda ner:

Utredarens utgångspunkt bör enligt direktivet vara de uppföljningar och utvärderingar som gjorts avseende den omreglerade apoteksmarknaden. I uppdragsbeskrivningen sägs också att särskilt fokus bör läggas på åtgärder med syfte att höja kvaliteten och patientsäkerheten på apoteksmarknaden. Inriktningen bör vara att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden - delbetänkande av Nya apoteksmarknadsutredningen

    Utredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av apoteksmarknaden. Inriktningen har varit att åstadkomma en säker, effektiv och jämlik läkemedelsförsörjning och en apoteksmarknad med god tillgänglighet och service. Utredningen har även analyserat hur öppenvårdsapoteksmarknaden som sådan har utvecklats sedan omregleringen samt bedömt pågående trender på marknaden.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse