Kameraövervakning – brottsbekämpning och integritetsskydd ID-nummer: Dir. 2015:125

Ansvarig: Justitiedepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska utreda vissa frågor om kamera-övervakning. Syftet är att säkerställa att kameraövervakning kan användas där det behövs för att bekämpa brott och samtidigt garantera ett starkt skydd för den personliga integriteten.

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Utredaren ska bland annat

  • kartlägga och utvärdera vad kameraövervakningslagen (2013:460) har inneburit för möjligheterna till kameraövervakning och skyddet för den personliga integriteten,
  • analysera om möjligheterna till kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser och andra platser med förhöjt skyddsbehov, till exempel asylboenden, medieredaktioner och lokaler som används av religiösa samfund, behöver förbättras,
  • undersöka hur lagens tillämpningsområde förhåller sig till användning av ny teknik, såsom till exempel kamerautrustade drönare, och bland annat ta ställning till om det behövs integritetsstärkande eller teknikfrämjande åtgärder,
  • ta ställning till om integritetsskyddet på vissa platser dit allmänheten inte har tillträde, till exempel arbetsplatser och skolor, behöver förbättras,
  • analysera om integritetsskyddet kan förstärkas genom att Datainspektionen ges föreskriftsrätt när det gäller tillämpningen av kameraövervakningslagen, och
  • lämna de författningsförslag som bedöms lämpliga.

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.

Pressmeddelande: Möjlighet att kameraövervaka utreds