Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen ID-nummer: Dir. 2016:10

Ansvarig: Socialdepartementet, Annika Strandhäll

En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet är att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Utredaren, Lars Arrhenius, ska lämna förslag till utformning av en föräldraförsäkring som är ändammålsenlig, tydlig och enkel att administrera och som bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning mellan föräldrarna av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt har barnets bästa i fokus.

Uppdraget ska delredovisa senaste den 31 oktober 2016. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 oktober 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse