Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen ID-nummer: Dir. 2016:10

Ansvarig: Annika Strandhäll, Socialdepartementet

En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet är att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

Ladda ner:

Utredaren, Lars Arrhenius, ska lämna förslag till utformning av en föräldraförsäkring som är ändammålsenlig, tydlig och enkel att administrera och som bidrar till att nå de jämställdhetspolitiska målen om ekonomisk jämställdhet och en jämn fördelning mellan föräldrarna av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt har barnets bästa i fokus.

Uppdraget ska delredovisa senast den 31 oktober 2016. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 1 oktober 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

    Utredningen föreslår en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Bakgrunden till begränsningen är att föräldrar som kommer till Sverige med barn i dag blir överkompenserade inom ramen för föräldrapenningen. Detta gäller särskilt föräldrar som kommer till Sverige med något äldre barn.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse