En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk ID-nummer: Dir. 2016:73

Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • genomföra en sammanhållen analys av minoritetspolitiken för att tydliggöra styrkor och utmaningar och lämna förslag för att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter,
  • analysera och föreslå hur de nationella minoriteternas inflytande och delaktighet kan stärkas,
  • föreslå hur den statliga samordningen och uppföljningen ska organiseras samt överväga om en möjlighet till pröv-ning av beslut ska införas,
  • utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder i syfte att öka samhällets kunskap om de nationella minoriteterna, och
  • se över lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och lämna förslag till förändringar.

Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 15 juni 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En stärkt minoritetspolitik – översyn av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

    En särskild utredare ska göra en översyn och analys av lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk samt angränsande frågor. Med utgångspunkt i översynen, Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter och regeringens strategi för de nationella minoriteterna (prop. 2008/09:158) ska utredaren föreslå åtgärder i syfte att säkra efterlevnaden av de nationella minoriteternas rättigheter.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse