Konstnärernas villkor

Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredaren ska bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • kartlägga och beskriva konstnärernas förutsättningar att verka professionellt,
  • med utgångspunkt i relevanta samhällsförändringar analy­sera de befintliga statliga ersättnings- och stödsystemen för konstnärer och vid behov föreslå förändringar i systemen som kan underlätta konstnärernas förutsättningar att vara yrkesverksamma, och
  • föreslå eventuella förändringar för att förbättra möjlig­heterna att verka som professionell konstnär i hela landet.

Utredaren ska vidare som underlag för analyser och förslag sätta konstnärernas villkor och den svenska konstnärspolitiken i ett nordiskt och europeiskt perspektiv och, i den utsträckning det är relevant, i ett bredare internationellt perspektiv och lyfta fram goda exempel.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • Konstnärernas villkor

    En särskild utredare ska göra en översyn av de statliga insatserna och villkoren för professionellt verksamma konstnärer. Utredaren ska bedöma hur de statliga insatserna bidrar till att nå de kulturpolitiska målen och föreslå eventuella förändringar av insatserna för att anpassa dem till nuvarande förutsättningar och behov. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2018.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse