Kommittédirektiv: Minskade negativa miljöeffekter från plast ID-nummer: Dir. 2017:60

Ansvarig: Miljö- och energidepartementet, Regeringen

En särskild utredare ska se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna från plast.

Ladda ner:

Syftet med utredningen är att öka kunskapen om och på en vetenskaplig grund identifiera de miljöproblem som uppstår på grund av produktion och användning av plast, plastens tillsatser och de konsekvenser som uppstår i avfallshantering och materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas av ökande mängder plastavfall och mikroplast som hamnar i hav och sjöar.

Utredaren ska föreslå kostnadseffektiva åtgärder som syftar till att minska de negativa miljöeffekterna från plast samtidigt som giftfria och resurseffektiva kretslopp skapas som en viktig del av en cirkulär och biobaserad ekonomi. Även regeringens ambition att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland ska beaktas i utformandet av förslagen.

Utredaren ska:

 • se över möjligheterna att minska de negativa miljöeffekterna av plast
 • öka kunskapen om och på vetenskaplig grund identifiera
  de miljöproblem som uppstår till följd av valet av råvara
  vid tillverkning av plast, användning av plast och de
  konsekvenser som uppstår i avfallshantering och
  materialåtervinning, samt de miljöproblem som orsakas
  av ökande mängder plast och mikroplast i hav och sjöar
 • utifrån detta föreslå kostnadseffektiva åtgärder som syftar
  till att minska de negativa miljöeffekterna från plast
 • beakta EU-kommissionens arbete med en strategi för en giftfri miljö liksom regeringens etappmål om giftfria och resurseffektiva kretslopp (prop. 2013/14:39)
 • följa och beakta EU-kommissionens arbete med en plaststrategi och utforma förslagen så att de är förenliga med den. Dessutom ska utredaren beakta och hämta information samt analysera initiativ som relaterar till att minska de negativa effekterna från plast både från länder inom och utanför EU.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse