Tilläggsdirektiv till Forskningsdatautredningen (U 2016:04) ID-nummer: Dir. 2017:61

Ladda ner:

Utvidgning av uppdraget

Regeringen beslutade den 7 juli 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att bland annat föreslå den kompletterande reglering av behandling av personuppgifter för forskningsändamål som behövs utöver den generella reglering som Dataskyddsutredningen har föreslagit med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning (dir. 2016:65). I tilläggsdirektiv den 16 mars 2017 fick utredaren därutöver i uppdrag att analysera vilka rättsliga förutsättningar som finns i dataskyddsförordningen för behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets verksamhet och föreslå den reglering som är möjlig och kan behövas utöver dataskyddsförordningen, med beaktande av Dataskyddsutredningens förslag. Tiden för redovisning av uppdraget förlängdes också (dir. 2017:29). Utredaren får nu dessutom i uppdrag att bland annat:

  • analysera vilken rättslig reglering som behövs och är lämplig för att Statistiska centralbyrån (SCB) ska ha möjlighet  att lämna ut uppgifter om individers inkomstförhållanden ur sina register till den organisation som administrerar Luxembourg Income Study för att uppgifterna ska ingå i databasen, och
  • lämna  nödvändiga  författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 april 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

    I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse