Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06) ID-nummer: Dir. 2017:73

Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

Regeringen beslutade den 20 december 2016 kommittédirektiv om radio och tv i allmänhetens tjänst (dir. 2016:111). Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Uppdraget till kommittén utvidgas till att omfatta hur en ändamålsenlig reglering för radio och tv i allmänhetens tjänst i ett nytt medielandskap kan utformas på kort och lång sikt.

Ladda ner:

Kommittén ska bl.a.

  • föreslå hur en ändamålsenlig reglering bör utformas,
  • föreslå hur utbudet ska nå ut till publiken, och
  • bedöma hur public service ansvar och oberoende påverkas när relationen till olika former av kommersiell verksamhet förändras.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget om finansieringssystemet ska redovisas senast den 17 november 2017. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 29 juni 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06)

    Regeringen beslutade den 20 december 2016 kommittédirektiv om radio och tv i allmänhetens tjänst (dir. 2016:111). Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Uppdraget till kommittén utvidgas till att omfatta hur en ändamålsenlig reglering för radio och tv i allmänhetens tjänst i ett nytt medielandskap kan utformas på kort och lång sikt.

  • Radio och tv i allmänhetens tjänst

    En parlamentarisk kommitté ska analysera villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst och föreslå nödvändiga förändringar för att skapa fortsatt goda förutsättningar för verksamheten. Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2017.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse