Ett starkare skydd mot diskriminering

Ansvarig: Kulturdepartementet, Regeringen

Regeringen har lämnat ett förslag till ny diskrimineringslag på remiss till Lagrådet. Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna samt att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Ladda ner:

 Den nya lagen innehåller två nya diskrimineringsgrunder samtidigt som diskrimineringsförbudets omfattning vidgas till att omfatta fler samhällsområden än idag.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2009, vilket också föreslås bli startdatum för den nya diskrimineringsombudsmannen.