Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring

Ladda ner:

I lagrådsremissen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen
som syftar till att säkerställa skyddet för uppgifter om
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, liksom skyddet för
allmänna intressen, vid användning av digitala tjänster och vid
utkontraktering av it-drift mellan myndigheter.

Tystnadsplikten i verksamhet som enbart avser teknisk bearbetning
eller teknisk lagring för någon annans räkning föreslås utvidgas, från
sådana personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (1998:204) till
att omfatta alla uppgifter om en enskilds personliga eller ekonomiska
förhållanden i sådan verksamhet. Vidare föreslås att en reglering införs
som innebär att om en myndighet, i verksamhet för enbart teknisk
bearbetning eller teknisk lagring, för en annan myndighets räkning får en
uppgift som hos den senare myndigheten är sekretessreglerad av hänsyn till ett allmänt intresse, ska sekretessbestämmelsen även tillämpas hos den mottagande myndigheten.

I lagrådsremissen behandlar regeringen även vissa andra förslag som
lämnats av E-delegationen i betänkandet Så enkelt som möjligt för så
många som möjligt – Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och
service (SOU 2014:39).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse