Fler bygglovsbefriade åtgärder

Ansvarig: Näringsdepartementet

I denna lagrådsremiss behandlas Boverkets förslag i fråga om solcellspaneler och solfångare. Förslagen i denna lagrådsremiss syftar också till att underlätta och påskynda omvandlingen till förnybar el. Ändringarna innebär alltså att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form.

Ladda ner:

Som ett led i regeringens arbete med att förenkla regelsystemet för bygglov, överlämna ett större ansvar till de enskilda fastighetsägarna och avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet föreslår regeringen att fler åtgärder undantas från kravet på bygglov i plan- och bygglagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018.