Patientlag ID-nummer: Prop. 2013/14:106

Ladda ner:

I propositionen föreslås att en ny lag, patientlagen, införs.

Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse