En ny organisation för polisen ID-nummer: Prop. 2013/14:110

Ladda ner:

Svensk polis genomgår för närvarande den största omorganisationen på decennier. De 21 polismyndigheterna och Rikspolisstyrelsen ska ombildas till en myndighet, Polismyndigheten, och Säkerhetspolisen ska inrättas som en fristående myndighet den 1 januari 2015. Syftet med reformen är att skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, större flexibilitet och förbättrade resultat i polisens verksamhet. Ombildningen ska inte ändra uppgiftsfördelningen mellan Säkerhetspolisen och polisen i övrigt.

Regeringen föreslår nu de lagändringar som behövs för omorganisationen. De innebär i huvudsak

  • att det tydliggörs när Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen eller båda myndigheterna har befogenheter eller fullgör uppgifter enligt viss lagstiftning,
  • att den anknytning till den lokala polisorganisationen som finns i vissa lagar tas bort, och
  • att många begrepp med anknytning till polisens organisation som används i dagens lagstiftning byts ut eller utmönstras.

Reformen förutsätter att regleringen av polisens personuppgiftsbehandling och bestämmelserna om sekretess anpassas till den nya organisationen. Dessutom inrättas ett nytt register över DNA-profiler, elimineringsdatabasen, för att stärka kvaliteten i den forensiska verksamheten.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (3 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Tillsyn över polisen och Kriminalvården

    Polisorganisationskommittén har haft till uppgift att utreda behovet av ett fristående organ som ska granska såväl polisens verksamhet, inklusive den verksamhet som Säkerhetspolisen bedriver, som Kriminalvårdens verksamhet.

  • Tillsyn över polisen

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse