Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn ID-nummer: Prop. 2016/17:154

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

I propositionen föreslås att rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn anpassas efter barnets ålder.

Ladda ner:

Förslaget innebär att om ett barn blir bosatt här i landet under det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 200 dagar sammanlagt för föräldrarna. Om bosättning i stället sker efter det andra levnadsåret ska föräldrapenning lämnas under högst 100 dagar sammanlagt för föräldrarna. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017 med vissa övergångsbestämmelser.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern föräldraförsäkring

    Regeringen beslutade den 4 februari 2016 om ett kommittédirektiv för en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring, Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen (dir. 2016:10). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget ha redovisats senast den 1 oktober 2017.

  • Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - översyn av föräldraförsäkringen

    En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Syftet är att identifiera problem och föreslå åtgärder för att föräldraförsäkringen i högre grad än idag ska bidra till jämställdhet på arbetsmarknaden, ett jämställt föräldraskap och även fortsatt bidra till goda uppväxtvillkor för barn.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn

    Utredningen föreslår en begränsning av rätten till föräldrapenning för föräldrar som kommer till Sverige med barn. Bakgrunden till begränsningen är att föräldrar som kommer till Sverige med barn i dag blir överkompenserade inom ramen för föräldrapenningen. Detta gäller särskilt föräldrar som kommer till Sverige med något äldre barn.

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse