Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken ID-nummer: Prop. 2016/17:188

Ansvarig: Arbetsmarknadsdepartementet, Kulturdepartementet, Näringsdepartementet, Regeringen, Socialdepartementet, Utbildningsdepartementet, Åsa Regnér

Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken är en del i regeringens arbete för ett mer jämlikt och rättvist samhälle. Propositionen framhåller att funktionshinderspolitiken tar sin utgångspunkt i Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Människors olika behov och förutsättningar ska inte avgöra möjligheten till delaktighet. Propositionen lägger grund för det fortsatta arbetet.

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen ett nytt nationellt mål och en inriktning som ska stärka förutsättningarna för arbetet framåt. Regeringen föreslår även ett stort antal konkreta åtgärder inom prioriterade område som arbetsmarknad, utbildning, diskriminering, kommunikation, transporter och IT-området.

Under tre år satsar regeringen dessutom 14 miljoner kronor om året på ett stärkt stöd till kommuner och landsting i deras arbete med funktionshinderspolitiken.

Genväg

Regeringen har lämnat propositionen Nationellt mål och inriktning av funktionshinderspolitiken till riksdagen. En teckenspråkstolkad sammanfattning av propositionen kommer att publiceras på regeringens webbplats. På propositionens webbsida kommer en länk att publiceras som leder till den teckenspråkstolkade och filmade sammanfattningen.