Prop. 2017/18:48 Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

I propositionen föreslår regeringen lagändringar i syfte att genomföra
Europeiska unionens råds direktiv (EU) 2015/637 av den 20 april 2015 om
samordnings- och samarbetsåtgärder för underlättande av konsulärt skydd
till icke-företrädda unionsmedborgare i tredjeländer och om upphävande
av beslut 95/553/EG.

Ladda ner:

Förslaget innebär att bistånd enligt lagen (2003:491) om konsulärt
ekonomiskt bistånd även ska kunna lämnas till unionsmedborgare och
deras familjemedlemmar i enlighet med direktivet. Regeringen föreslår
även att det i lagen införs en ersättningsskyldighet för den som har fått
konsulärt skydd av en annan medlemsstat med stöd av direktivet.

Förslaget innebär också att det i lagen (2010:813) om konsulära
katastrofinsatser införs en bestämmelse om att även unionsmedborgare
och deras familjemedlemmar kan omfattas av en konsulär katastrofinsats
i enlighet med direktivet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2018.