Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2001-2005 ID-nummer: Skr. 2005/06:104

Ladda ner:

Regeringen lämnar senast den 25 april varje år en utvärdering av statsskuldsförvaltningen till riksdagen. Statsskuldspolitiken har under 2000-talet inriktats mot att minska andelen valutaskuld, öka andelen realskuld och förkorta löptiden i skulden. Syftet har varit att minska riskerna och sänka statens lånekostnader. Regeringen anser i utvärderingen att staten för en genomtänkt och väl fungerande skuldförvaltning och att Riksgäldskontoret skött sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Riksdagen stöder regeringens utvärdering och beslutade den 14 juni 2006 att avsluta ärendet utan att göra några tillägg.