Ett utvidgat skydd mot diskriminering ID-nummer: SOU 2002:43

Ansvarig: Kulturdepartementet

Betänkande från Utredningen om ett vidgat skydd mot diskriminering.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

  • Ett starkare skydd mot diskriminering

    Förslag till ny diskrimineringslag. Regeringen föreslår att den nya lagen ersätter de nuvarande sju olika diskrimineringslagarna samt att de nuvarande fyra ombudsmännen mot diskriminering slås samman till en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen.

Förordningsmotiv

Skrivelse