Regeringsformen ur ett könsperspektiv ID-nummer: SOU 2007:67

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista
Lenita Freidenvall har på uppdrag av Grundlagsutredningen genomfört en övergripande analys av regeringsformen från ett könsperspektiv. Genomgången har bl.a. syftat till att ge en bild av regeringsformens nuvarande utformning i detta hänseende och ge underlag för vidare överväganden. Uppdraget redovisas i denna rapport.