En yrkesinriktning inom teknikprogrammet ID-nummer: SOU 2015:29

Ladda ner:

Utredningen har fått i uppdrag att föreslå hur en försöksverksamhet kan inrättas där teknikprogrammet kompletteras med en eller flera industritekniska inriktningar med tydliga yrkesutgångar. Utredningen ska också föreslå de justeringar av det nationella utbudet av inriktningar inom gymnasiala yrkesutbildningar som bedöms vara mest angelägna.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Välja yrke

    Många unga söker arbete samtidigt som många arbetsgivare är oroliga för sin kompetensförsörjning. Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande. Därför tillsattes Yrkesprogramsutredningen, med uppdrag att lämna förslag som stärker den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft, underlättar ungdomars övergång från skola till arbetsliv och förstärker den nationella kompetensförsörjningen.

  • En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

Remiss

Lagrådsremiss (2 st)

  • Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv

    Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som innebär att en huvudman för grundskola eller specialskola ska ansvara för att praktisk arbetslivsorientering (prao) anordnas under sammanlagt minst tio dagar för alla elever i grundskolan från och med årskurs 8 och i specialskolan från och med årskurs 9 för de elever som läser enligt specialskolans kursplaner.

  • En försöksverksamhet med branschskolor

    Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag om försöksverksamhet med branschskolor. Försöksverksamheten syftar till att stärka den nationella kompetensförsörjningen och öka attraktiviteten och tillgången till yrkesutbildning inom små yrkesområden.

Proposition (1 st)

Förordningsmotiv

Skrivelse