Olika vägar till föräldraskap ID-nummer: SOU 2016:11

Ansvarig: Justitiedepartementet

Utredningens övergripande uppdrag har varit att överväga olika sätt att utöka möjligheterna för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar.

Ladda ner:

I uppdraget har ingått att

  • lämna förslag som ger ensamstående en möjlighet till assisterad befruktning i motsvarande utsträckning som gifta par och sambor,
  • ta ställning till om det ska krävas en genetisk koppling mellan barnet och den eller de tilltänkta föräldrarna vid assisterad befruktning,
  • ta ställning till om surrogatmoderskap ska tillåtas i Sverige, med utgångspunkten att detta i sådant fall ska vara altruistiskt,
  • ta ställning till om det behövs särskilda regler för de barn som har tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands,
  • ta ställning till om det avskaffade steriliseringskravet och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga vid ändrad könstillhörighet kan medföra problem vid tillämpningen av bl.a. den föräldraskapsrättsliga lagstiftningen, samt
  • föreslå de följdändringar i den föräldraskapsrättsliga regleringen och i annan lagstiftning som behövs.

Den del av uppdraget som avsett ensamståendes möjlighet till assisterad befruktning och nödvändiga följdändringar i den delen har
redovisats den 16 maj 2014 i delbetänkandet Assisterad befruktning
för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29). I detta slutbetänkande
redovisas övriga delar av uppdraget.

Pressmeddelande: Olika vägar till föräldraskap

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (2 st)

Proposition (1 st)

  • Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

    Regeringen föreslår att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som i dag finns för gifta par, registrerade partner och sambor.

Förordningsmotiv

Skrivelse