En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk ID-nummer: SOU 2016:14

Ansvarig: Socialdepartementet

Tobaksdirektivsutredningen lämnar i detta slutbetänkande ett antal förslag som syftar till att minska bruket av tobak och till att motverka illegal handel med tobak.

Ladda ner:

Förslagen innefattar i huvudsak

 • tillståndsplikt för försäljning av tobak
 • utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter
 • förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker
 • förändringar i regleringen av snus
 • förändringar i tillsynsorganisationen.

Utredningen föreslår också hur tobaksproduktdirektivets (2014/40/EU) regler om spårbarhet och märkning kan genomföras.

Dessutom har utredningen gjort en systematisk, språklig och redaktionell översyn av tobakslagen (1993:581) och föreslår en ny, strukturellt omarbetad tobakslag.

I betänkandet redovisar utredningen också en analys och bedömning av om det finns skäl att införa krav på neutrala tobaksförpackningar i Sverige samt om det krävs nationella åtgärder för att genomföra WHO:s protokoll om eliminering av illegal handel med tobaksvaror.

Tobaksproduktdirektivets riktiga namn

Det fullständiga namnet på det så kallade Tobaksproduktdirektivet är:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra för­fattningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG

Källa: EUT, L 127, 29 april 2014, celex 32014L0040

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (2 st)

 • Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

  I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som behövs för att genomföra bestämmelserna om elektroniska cigaretter i EU:s tobaksproduktdirektiv (2014/40/EU). Förslagen innebär en reglering om bland annat åldersgräns, anmälningsskyldighet vid försäljning, tillsyn och straffansvar. Huvudsakligen genomförs förslagen i en ny lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

 • Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet – genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv

  I denna proposition föreslår regeringen vissa ändringar i tobakslagen (1993:581) som syftar till att genomföra EU:s så kallade tobaksprodukt­direkti­v. Direktivet ska underlätta för EU:s inre marknad för tobaksvaror och relaterade produkter att fungera smidigt. Samtidigt ska det se till att det finns en hög skyddsnivå för folkhälsan, särskilt för ungdomar.

Förordningsmotiv

Skrivelse