Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet ID-nummer: SOU 2017:35

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

Kommissionen lämnar i detta betänkande konkreta förslag till, lägger grunden till eller uttalar stöd för fortsatta processer inom ett antal utvecklingsområden. Sammantaget innebär förslagen en samlad strategi för ett robust skolsystem med utvecklingskraft och stärkt likvärdighet.

Ladda ner:

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse