Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål ID-nummer: SOU 2017:50

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.

Ladda ner:

Förslagen ska avse reglering utöver de generella bestämmelser som Dataskyddsutredningen (Ju 2016:04) föreslår i sitt betänkande (SOU 2017:39). Dessutom har utredningen haft i uppdrag att överväga och eventuellt föreslå anpassningar i viss närliggande lagstiftning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (4 st)

Departementsserien (1 st)

  • Behandling av personuppgifter för forskningsändamål (utkast till lagrådsremiss)

    I lagrådsremissen föreslås vissa ändringar i svensk rätt med anledning av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

    I detta delbetänkande redovisas uppdraget att dels analysera vilken reglering av personuppgiftsbehandling för forskningsändamål som är möjlig och kan behövas med anledning av att dataskyddsförordningen (EU 2016/679) börjar tillämpas den 25 maj 2018, dels lämna de författningsförslag som behövs.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse