Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning ID-nummer: SOU 2017:66

Ansvarig: Socialdepartementet

EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Socialdataskyddsutredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredningen överlämnar här betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning.

Ladda ner:

Genom beslut den 16 juni 2016 bemyndigade regeringen statsrådet Annika Strandhäll att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera konsekvenserna av EU:s så kallade dataskyddsförordning för behandlingen av personuppgifter inom Socialdepartementets verksamhetsområde och föreslå författningsändringar till följd av dataskyddsförordningen. Utredningen (S 2016:05) antog namnet Socialdataskyddsutredningen. Utredningen  överlämnar nu betänkandet Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde – en anpassning till EU:s dataskyddsförordning.

EU:s dataskyddsförordning blir tillämplig i Sverige den 25 maj 2018 och ersätter då personuppgiftslagen. Utredningen har inför det sett över registerförfattningarna inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredningens målsättning, eller utgångspunkt, har varit att den behandling av personuppgifter som är laglig i dag ska kunna fortsätta. Den målsättningen har uppnåtts efter en ingående analys av både dataskyddsförordningen och registerförfattningarna. Utredningens förslag, som i huvudsak är av författningsteknisk karaktär, inskränker alltså inte nuvarande möjligheter att behandla personuppgifter, med det undantaget att en nödvändig s.k. skyddsåtgärd föreslås införas i läkemedelsförordningen. Å andra sidan föreslås inte heller författningsstöd för sådan behandling som inte är laglig i dag.

Utredningsarbetet fortsätter enligt tilläggsdirektiven dir. 2017:67.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen

    Utredaren får i tilläggsuppdrag att utreda behovet av en särskild författning med bestämmelser om personuppgiftsbehandling för Myndigheten för vård-och omsorgsanalys. Om sådana behov finns, ska utredaren lämna behövliga författningsförslag. Utredningstiden förlängs nu till och med den 15 januari 2018 när det gäller tilläggsuppdraget. Övriga frågor i urspungsdirektiven ska alltjämt redovisas i ett betänkande senast den 31 augusti 2017.

  • Dataskyddsförordningen – behandling av personuppgifter och anpassningar av författningar inom Socialdepartementets verksamhetsområde

    EU har beslutat om en förordning som allmänt reglerar hur personuppgifter behandlas inom EU. En särskild utredare ska analysera konsekvenserna av förordningen inom Socialdepartementets verksamhetsområde. Utredaren ska bland annat föreslå hur författningar inom verksamhetsområdet ska kunna anpassas till den nya förordningen. Det har regeringen beslutat.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse