En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet ID-nummer: SOU 2017:73

Ansvarig: Näringsdepartementet

Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att bemyndiga statsrådet Peter Eriksson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska påverka kommunal planering.

Ladda ner:

I betänkandet lämnas förslag som etablerar följande ordning:

– Boverket beräknar behovet av tillskott av bostäder i hela landet
och presenterar resultaten på länsnivå.
– Regionerna genomför dialoger med kommunerna grundade på
Boverkets beräkningar i syfte att nå en samsyn om behovet av tillskott
av bostäder i länets kommuner.
– Kommunerna gör en bedömning av behovet av tillskott av bostäder
i den egna kommunen och dokumenterar detta i sina riktlinjer
för bostadsförsörjningen. Bedömningen i riktlinjerna ska komma tilluttryck i kommunens översiktsplan.
– Regionerna uppmärksammar kommunerna på behovet av samordning
av bedömningarna och verkar för att samordning kommer till stånd.
– Länsstyrelsen följer upp och analyserar hur kommunernas bedömningar förhåller sig till Boverkets beräkningar

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om kommunal planering för bostäder (N 2017:04)

    En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala företrädare. Utredaren ska också föreslå ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och plan-och bygglagen som tydliggör att de kommunala bostadsbyggnadsbehoven ska avspeglas i översiktsplanen. Den 20 juli 2017 beslutade regeringen att utöka utredarens uppdrag.

  • Kommunal planering för bostäder

    En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala företrädare. Utredaren ska också föreslå ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och plan-och bygglagen som tydliggör att de kommunala bostadsbyggnadsbehoven ska avspeglas i översiktsplanen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

    Regeringen beslutade den 9 februari 2017 att bemyndiga statsrådet Peter Eriksson att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur statliga bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet ska påverka kommunal planering.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse