Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning ID-nummer: SOU 2017:74

Ansvarig: Justitiedepartementet

Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.

Ladda ner:

En konsekvens av reformen är att personuppgiftslagen kommer att upphävas och att all lagstiftning om personuppgiftsbehandling behöver ses över och anpassas.

Utredningens uppdrag har varit att föreslå hur det nya direktivet ska genomföras i svensk rätt genom en ny ramlagstiftning och att anpassa registerförfattningarna för myndigheterna i rättskedjan till de nya förutsättningarna. Utredningen har också övervägt om det finns anledning att reglera Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling separat.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

  • Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

    Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bland annat brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.

  • Brottsdatalag

    Europeiska unionen har enats om en genomgripande dataskyddsreform som ska vara genomförd under våren 2018. Reformen omfattar dels en allmän dataskyddsförordning, dels ett dataskyddsdirektiv som behandlar dataskyddet vid bl.a. brottsbekämpning, lagföring och straffverkställighet.

Remiss SOU 2017:29

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse