Finansiering av public service – för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende ID-nummer: SOU 2017:79

Ansvarig: Kulturdepartementet

Parlamentariska public service-kommittén redovisar i delbetänkandet SOU 2017:79 förslag till en finansierings- och uppbördsmodell för public service. Förslaget syftar till att säkra att public service är långsiktigt stabil, legitim och värnar verksamhetens oberoende från politiska och kommersiella intressen.

Ladda ner:

I syfte att ytterligare stärka oberoendet föreslår kommittén också vissa ändringar när det gäller medelstilldelningen till programföretagen, sändningstillståndens giltighetstid och sammansättningen av styrelsen i ägarstiftelsen.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 20 december 2016 att ge en parlamentarisk kommitté i uppdrag att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Genom tilläggsdirektiv till kommittén beslutade regeringen den 22 juni 2017 att utvidga uppdraget till att även omfatta hur en ändamålsenlig reglering för radio och tv i allmänhetens tjänst kan utformas på kort och lång sikt. Uppdraget om finansieringssystemet ska redovisas senast den 17 november 2017. Slutbetänkandet ska redovisas senast den 29 juni 2018. Kommitténs styrelseordförande är Sture Nordh.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06)

    Regeringen beslutade den 20 december 2016 kommittédirektiv om radio och tv i allmänhetens tjänst (dir. 2016:111). Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Uppdraget till kommittén utvidgas till att omfatta hur en ändamålsenlig reglering för radio och tv i allmänhetens tjänst i ett nytt medielandskap kan utformas på kort och lång sikt.

  • Radio och tv i allmänhetens tjänst

    En parlamentarisk kommitté ska analysera villkoren för radio och tv i allmänhetens tjänst och föreslå nödvändiga förändringar för att skapa fortsatt goda förutsättningar för verksamheten. Kommitténs uppdrag är att föreslå ett långsiktigt hållbart och solidariskt finansieringssystem för radio och tv i allmänhetens tjänst. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2017.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse