Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 59 myndigheter och en organisation.

 • Foto av de generaldirektörer som företräder myndigheter i JiM-programmet, tillsammans med jämställdhetsminister Åsa Regnér, 2016.

  Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 59 myndigheter och en organisation. Här i möte med jämställdhetsminister Åsa Regnér i november 2016.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med generaldirektörer för JiM-myndigheter

  Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM), har 2016 utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation, och omfattar totalt 60 verksamheter. Jämställdhetsministern träffade i februari generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna tillsammans med några av de generaldirektörer som sedan tidigare arbetar med JiM – för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och dialog.

  Foto: Sören Andersson

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér

  - Jämställdhetsintegrering syftar till att påverka människors liv på riktigt så att kvinnor och män ges samma makt att forma samhället och sina egna liv. Ni har ett stort ansvar för det, säger jämställdhetsminister Åsa Regnér till de nytillkomna JiM-myndigheternas generaldirektörer.

  Foto: Sören Andersson

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér

  – Vi vet att myndigheter genom JiM-arbetet fått syn på ojämställdhet. Trots att verksamheten trott att den agerat utifrån ett jämställt perspektiv har oskäliga skillnader mellan könen visat sig, där besluten oftast missgynnat kvinnor, men i vissa fall även män, säger Åsa Regnér vid mötet med de nya JiM-myndigheterna.

  Foto: Sören Andersson

 • Peter Sandwall, generaldirektör, Försvarsmakten

  – I början kanske man tänker att JiM-arbetet kan ledas av en HR-funktion eller motsvarande. Men då gör man ett misstag. Det krävs chefs- och ledarskap för JiM, säger Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten, som avslutar med uppmaningen att tänka långsiktigt utifrån att jämställdhetsintegreringen, likt annat förändringsarbete, kräver tid.

  Foto: Sören Andersson

 • Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten

  – Tänk på att lyfta fram verksamhetsnyttan. JiM-arbetet ska göra att kärnverksamheten blir bättre helt enkelt, och så har det blivit för Försvarsmakten, säger Peter Sandwall.

  Foto: Sören Andersson

 • Kristina Svartz, generaldirektör vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

  - Våra frågor har stor bäring på jämställdhet, både ur barnperspektiv och vuxenperspektiv. För oss gäller det att få jämställdhetsperspektivet att samspela med barnets rättigheter och mångfald. Som liten myndighet, med 14 anställda, blir stödet från Nationella sekretariatet för genusforskning extra värdefullt, säger Kristina Svartz, generaldirektör vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

  Foto: Sören Andersson

 • Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten vid JiM-möte

  Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten, berättar hur arbetet med jämställdhet har förbättrat möjligheterna att bedöma säkerhetsläget i krigshärdar: – Genom att skapa bättre kontakt med kvinnor får vi en annan och mer fullständig information om vad som händer i området än den som kontakt med enbart män ger. På så sätt får Försvarsmakten en bättre lägesuppfattning och löser sitt uppdrag bättre.

  Foto: Sören Andersson

Myndigheternas jämställdhetsarbete ska utvärderas

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och det stöd myndigheterna har kunnat ta del av för att utveckla jämställdhetsarbetet.

Pressmeddelande: Myndigheternas jämställdhetsarbete ska utvärderas

JiM-möte i november 2016

Torsdagen den 17 november bjöd jämställdhetsminister Åsa Regnér in de nästan 60 myndighetschefer vars verksamheter deltar i utvecklingsprogrammet JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter). Syftet var att lyssna in hur arbetet fortgår och dela erfarenheter med varandra. Regeringen var på mötet tydlig med sina förväntningar på konkreta resultat från myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Förändringen ska vara mätbar och bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Regeringen bjöd in till erfarenhetsutbyte av jämställdhetsintegrering i myndigheter

JiM omfattar idag 60 verksamheter

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Utvecklingsprogrammet startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 59 myndigheter och en organisation.

JiM-myndigheter 2015-2018

Ökad jämställdhet bidrar till ökad kvalitet

Erfarenheter från tidigare JiM-uppdrag, visar att myndigheterna genom arbetet fått syn på oskäliga skillnader mellan könen. Av planer för jämställdhetsintegrering som lämnats till regeringen förra året, framkom exempel på att resurser fördelas ojämställt mellan kvinnor och män och att det finns verksamheter som bedrivs utifrån stereotypa föreställningar utifrån kön på ett sätt som missgynnar främst kvinnor inom ramen bland annat för myndighetsutövning. Jämställdhetsintegrering i myndigheter tar sikte på att identifiera och åtgärda dessa problem, och därmed inte bara öka jämställdheten utan även kvaliteten och träffsäkerheten i verksamheten.

Kvalitetshöjning i kärnverksamheten för jämställdhetsintegrerade myndigheter

Nationella sekretariatet för genusforskning stödjer myndigheternas arbete

Regeringen uppdrar åt Göteborgs universitet att, inom ramen för utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering under 2015–2018.

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

JiM utökas med ytterligare 18 myndigheter och en organisation

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM) har 2016 utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation och omfattar nu totalt 60 verksamheter.

18 nya myndigheter får uppdrag för jämställdhetsintegrering

41 myndigheter har i uppdrag att utveckla en jämställd verksamhet

Den 2 och 3 september 2015 träffades representanter från de 41 myndigheter som ska anta utmaningen att utveckla en jämställd verksamhet till år 2018 och berörda tjänstemän i regeringskansliet. På agendan var frågor om vilken möjlighet och roll myndigheterna har i att verka för ett jämställt samhälle och hur regeringens styrning av myndigheterna kan bli bättre avseende jämställdhet.

Tydligt myndighetsuppdrag om jämställdhetsintegrering

Invigning av konferensen Avstamp #Jimställdhet

En pressträff sker i samband med invigningen av konferensen Avstamp #Jimställdhet. På pressträffen berättar jämställdhetsminister Åsa Regnér, nationella sekretariatet för genusforskning och generaldirektörer mer om hur satsningen ska gå till samt hur myndigheterna kommer att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Åsa Regnér inviger konferens om jämställdhetsintegrering