Regeringskansliets anställda

Av Regeringskansliets omkring 4 800 anställda är cirka 200 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av Regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Tjänstemännens uppgift är att bistå regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med frågor kring styrning av de statliga myndigheterna genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, ingår i arbetet.

Tjänstgörande per departement

Tabellen visar medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte. Kolumnen till höger i tabellen visar andelen kvinnor respektive män vid respektive departement.

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen varför jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet.

Antal anställda per departement
 20122013201420152016Andel kvinnor/män
Statsrådsberedningen 203 192 181 170 178 64/36
Arbetsmarknadsdepartementet 150 159 162 127 141 72/28
Finansdepartementet 468 493 501 501 513 57/43
Försvarsdepartementet 155 171 170 137 141 49/51
Justitiedepartementet 376 403 406 393 423 63/37
Kulturdepartementet 91 92 94 141 138 69/31
Landsbygdsdepartementet 158 156 149 - - -
Miljö- och energidepartementet 174 172 172 211 210 63/37
Näringsdepartementet 322 338 343 494 479 61/39
Socialdepartementet 327 334 334 263 270 73/27
Utbildningsdepartementet 208 230 237 225 238 63/37
Utrikesdepartementet 1 284 1 291 1 291 1 263 1265 60/40
Förvaltningsavdelningen 581 600 597 609 594 53/47
Gemensamt - - - - - -
Hela Regeringskansliet 4 498 4 631 4 637 4 534 4590 61/39
Andel kvinnor/män 59/41 60/40 60/40 60/40 61/39

Tjänstgörande per personalgrupp

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semestrar avräknas inte.

Antal anställda per personalgrupp
 201120122013201420152016
Chefer 438 435 448 482 490 498
Handläggare 2 506 2 593 2 673 2 681 2 678 2 727
Specialister 481 589 643 637 555 567
Politiskt anställda 201 200 199 188 181 189
Baspersonal 718 680 668 649 629 609
Hela Regeringskansliet 4 344 4 498 4 631 4 637 4 534 4 590
Räknat som heltid 4 201 4 361 4 486 4 515 4 414 4 460

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän som har personalansvar i organisationen.

Handläggare är tjänstemän utan personalansvar, vilka kan ha tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd.

Till specialister räknas de som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal, vilket främst är tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessakkunniga. I redovisningen av politiskt anställda ingår statsråd, statssekreterare samt pressekreterare och övriga politiskt sakkunniga.

Med baspersonal avses bland annat kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal.

Räknat som årsarbetskrafter innebär att hänsyn tagits till arbetets omfattning, exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en heltid.

Det administrativa effektiviseringsarbetet tillsammans med teknikutvecklingen har inneburit att andelen baspersonal minskat.

Utlandsstationerade

Sverige har omkring 100 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer karriärkonsulat och delegationer vid internationella organisationer som EU, FN och OECD. Utlandsmyndigheterna, som är egna myndigheter som lyder under regeringen, bemannas av Regeringskansliet samt av cirka 1 400 lokalanställda.

Tabellen visar antalet tjänstemän från Regeringskansliet under respektive år.

Antal utlandsstationerade per departement
 20122013201420152016
Statsrådsberedningen - - - - -
Arbetsmarknadsdepartementet 2 1 1 1 1
Finansdepartementet 8 7 8 8 8
Försvarsdepartementet 13 13 13 12 12
Justitiedepartementet 7 7 5 7 8
Kulturdepartementet 6 7 7 7 7
Landsbygdsdepartementet 4 5 4
Miljö- och energidepartementet 3 3 2 4 4
Näringsdepartementet 5 5 5 8 9
Socialdepartementet  3 3 3 3
Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3
Utrikesdepartementet 534 527 527 526 534
Regeringskansliets förvaltningsavdelning - - - - -
Hela Regeringskansliet 588 581 578 579 588
Kvinnor/Män 54/46 56/44 56/44 56/44 57/43