Regeringskansliets anställda

Av Regeringskansliets omkring 4 500 anställda är cirka 200 personer politiskt rekryterade. All annan personal har kvar sina anställningar inom Regeringskansliet oavsett vilka som sitter i regeringen.

Tjänstemännen i Regeringskansliets departement hjälper regeringen med att ta fram underlag och förslag till olika regeringsbeslut och utreda frågor av både nationell och internationell karaktär. De arbetar också med att styra de statliga myndigheter som sorterar under respektive departement genom att ta fram underlag till de årliga regleringsbreven och följa upp myndigheternas verksamhet. Internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området, kan också ingå i arbetet.

Tjänstgörande per departement

Tabellen visar medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semester avräknas inte. Kolumnen till höger i tabellen visar andelen kvinnor respektive män vid respektive departement.

I samband med regeringsombildningar och andra omorganisationer flyttas verksamheter mellan departementen varför jämförelser mellan åren måste göras med försiktighet. Under 2011 pågick en omstrukturering inom Förvaltningsavdelningen, vilket lett till att antalet anställda inom Förvaltningsavdelningen har minskat.

Antal anställda per departement
 20112012201320142015Andel kvinnor/män
Statsrådsberedningen 184 203 192 181 170 64/36
Arbetsmarknadsdepartementet 133 150 159 162 127 70/30
Finansdepartementet 422 468 493 501 501 58/42
Försvarsdepartementet 164 155 171 170 137 51/49
Justitiedepartementet 344 376 403 406 393 62/38
Kulturdepartementet 91 91 92 94 141 70/30
Landsbygdsdepartementet 153 158 156 149 - -
Miljö- och energidepartementet 169 174 172 172 211 64/36
Näringsdepartementet 296 322 338 343 494 60/40
Socialdepartementet 326 327 334 334 263 71/29
Utbildningsdepartementet 197 208 230 237 225 62/38
Utrikesdepartementet 1 252 1 284 1 291 1 291 1 263 59/41
Förvaltningsavdelningen 613 581 600 597 609 55/45
Gemensamt - - - - - -
Hela Regeringskansliet 4 344 4 498 4 631 4 637 4 534 60/40
Andel kvinnor/män 59/41 59/41 60/40 60/40 60/40

Tjänstgörande per personalgrupp

Med tjänstgörande avses medelantalet anställda inklusive kommittéanställda och utlandsstationerade, som varit i tjänst hela eller delar av en månad respektive år. Tjänstledigheter och sjukfrånvaro på heltid har avräknats. Semestrar avräknas inte.

Antal anställda per personalgrupp
 20112012201320142015
Chefer 438 435 448 482 490
Handläggare 2 506 2 593 2 673 2 681 2 678
Specialister 481 589 643 637 555
Politiskt anställda 201 200 199 188 181
Baspersonal 718 680 668 649 629
Hela Regeringskansliet 4 344 4 498 4 631 4 637 4 534
Räknat som heltid 4 201 4 361 4 486 4 515 4 414

Med chefer avses Regeringskansliets opolitiska chefstjänstemän och tjänstemän som har personalansvar i organisationen. Handläggare kan ha tjänstebenämningar som departementssekreterare, kansliråd och ämnesråd. Till specialister räknas dem som omfattas av Regeringskansliets specialistavtal. Detta är främst tidsbegränsade kommittéanställda, rätts- och ämnessakkunniga med flera. I gruppen politiskt anställda ingår statsråden, statssekreterarna, politiskt sakkunniga och övriga som omfattas av Regeringskansliets politikeravtal. Med baspersonal menas bl.a. kanslisekreterare, assistenter och servicepersonal. Med heltider avses att hänsyn tagits till arbetets omfattning, exempelvis räknas två tjänstgörande på halvtid som en heltid.

Det administrativa effektiviseringsarbetet tillsammans med teknikutvecklingen har inneburit att andelen baspersonal minskat.

Utlandsstationerade

Sverige har omkring 100 utlandsmyndigheter, som inkluderar ambassader, representationer, delegationer och konsulat. Utlandsmyndigheterna bemannas av Regeringskansliet samt av cirka 1 300 lokalanställda.

Tabellen nedan visar antalet tjänstemän från Regeringskansliet vid utlandsmyndigheterna i december respektive år.

Antal utlandsstationerade per departement
 20112012201320142015
Statsrådsberedningen - - - - -
Arbetsmarknadsdepartementet 2 2 1 1 1
Finansdepartementet 10 8 7 8 8
Försvarsdepartementet 13 13 13 13 12
Justitiedepartementet 6 7 7 5 7
Kulturdepartementet 7 6 7 7 7
Landsbygdsdepartementet 6 4 5 4
Miljö- och energidepartementet 3 3 3 2 4
Näringsdepartementet 4 5 5 5 8
Socialdepartementet  2  3 3 3
Utbildningsdepartementet 3 3 3 3 3
Utrikesdepartementet 514 534 527 527 526
Regeringskansliets förvaltningsavdelning 1 - - - -
Hela Regeringskansliet 571 588 581 578 579
Kvinnor/Män 54/46 54/46 56/44 56/44 56/44