Uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner och stödja utveckling och produktion av lärverktyg på de nationella minoritetsspråken Diarienummer: U2014/5037/S

Ladda ner:

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att utarbeta förslag till kursplaner för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan i ämnet modersmål för de nationella minoritetsspråken finska, romani chib, meänkieli och jiddisch, som första och andra språk. Vidare ska Skolverket utarbeta kunskapskrav för betygsstegen A, C och E.

Regeringen ger också Skolverket i uppdrag att stödja utveckling och produktion av böcker och andra lärverktyg på de nationella minoritetsspråken som nybörjarspråk. De lärverktyg som produceras ska vila på veten-skaplig grund och vara avsedda för undervisning i grundskolan och motsvarande skolformer. I uppdraget ingår att prioritera hur medel ska fördelas mellan de olika språken och de språkliga varieteterna. Utgångs-punkten ska vara hur stort behovet av lärverktyg är för respektive språk och varietet.