Åsa Regnér har entledigats
Barn-, äldre- och jämställdhetsminister

-

Uppdrag angående kunskapsunderlag och metodstöd om föräldraskapsstöd Diarienummer: S2015/07318/FST

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att undersöka behovet av särskilt utformat föräldraskapsstöd för bland andra föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Om behov finns ska Socialstyrelsen ta fram ett kunskapsunderlag och ett metodstöd för särskilt utformat föräldraskapsstöd.

Ladda ner:

Kunskapsunderlag och metodstöd

Socialstyrelsen ska ta fram ett kunskapsunderlag och ett metodstöd för bättre samordning av insatser för flickor och pojkar med funktionsnedsättning. Myndigheten ska urskilja vad det är som hindrar samordning och ge förtur åt grupper utifrån behovens omfattning. Samordningen ska leda till ett helhetsperspektiv för insatsernas innehåll, utformning och ändamålsenlighet. Detta både sammantaget och var för sig. På så sätt ska verksamheter kunna bedrivas så effektivt som möjligt.  

Förvaltning, utveckling och tillgängliggörande

Socialstyrelsen ska också föreslå ett lämpligt sätt att på lång sikt förvalta, utveckla och tillgängliggöra kunskapsunderlagen och metodstöden.

Uppdraget ska till viss del redovisas den 15 december 2016 och slutredovisas senast den 15 oktober 2017 till Regeringskansliet.