Uppdrag att utveckla insatser för validering av teknik- och affärskoncept

Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem (Vinnova) att under 2016–2017 finansiera insatser för validering av teknik- och affärskoncept oavsett ursprung. Detta inkluderar idéer från enskilda innovatörer och unga innovativa företag vad gäller teknikkonceptvalidering samt forskare och studenter vad gäller affärskonceptvalidering. Insatserna ska syfta till att fler innovativa idéer når marknaden genom exempelvis nya företag eller licensiering.

Ladda ner:

En redovisning av resultatet av uppdraget och hur medlen har använts ska lämnas av Vinnova till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)  senast den 31 mars 2018. I redovisningen ska refereras till detta besluts diarienummer.