Remiss av SOU 2017:6 Se barnet! Diarienummer: Ju2017/01226/L2

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast måndagen den 29 maj 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.