Remiss av Ds 2017:35 Körkortslån Diarienummer: A2017/01458/A

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har skickat departementspromemorian Körkortslån (Ds 2017:35).

Ladda ner:

Remissinstanser

1 Arbetsförmedlingen
2 Bil Sweden
3 Centrala studiestödsnämnden
4 Datainspektionen
5 Diskrimineringsombudsmannen
6 Kiruna kommun
7 Konkurrensverket
8 Landsorganisationen i Sverige
9 Luleå tingsrätt
10 Malmö stad
11 Mora kommun
12 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
13 Polismyndigheten
14 Regelrådet
15 Riksgälden
16 Sveriges akademikers centralorganisation
17 Skatteverket
18 Statens väg- och transportforskningsinstitut
19 Svenska Bankföreningen
20 Svenskt Näringsliv
21 Sveriges Trafikskolors Riksförbund
22 Sveriges Kommuner och Landsting
23 Tjänstemännens centralorganisation
24 Tillväxtverket
25 Trafikutbildarnas Riksorganisation
26 Trafikverket
27 Transportföretagen
28 Transportstyrelsen
29 Täby kommun
30 Ydre kommun
31 Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 29 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.