Remiss av Statens energimyndighets promemoria Miljöinformation om drivmedel Diarienummer: M2017/01118/Kl

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat Statens energimyndighets promemoria Miljöinformation om drivmedel.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 15 oktober 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.