En ny betygsskala

Prop. 2008/09:66

Utgiven:
13 november 2008

Typ:
Proposition

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

I propositionen föreslås en betygsskala med betygsstegen A, B, C, D, E och F som ska användas när betyg sätts inom det offentliga skolväsendet. Betygsstegen A-E betecknar godkända resultat och F betecknar icke godkänt resultat. Om underlag för bedömning av en elevs kunskaper saknas på grund av elevens frånvaro, ska betyg inte ges. Detta ska markeras med en horisontell streckmarkering i betygskatalogen. Betyget F och horisontellt streck ska dock inte användas i skolformer för elever som har en utvecklingsstörning. I propositionen redovisas även vissa bedömningar om den nya betygsskalan och dess införande.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)