Tre rapporter till Grundlagsutredningen

SOU 2008:43

Omslag till SOU 2008:43
Utgiven:
29 april 2008

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Justitiedepartementet

Grundlagsutredningen

Författare:
Thomas Bull, Anna-Sara Lind, Henrik Oscarsson

Sammanfattning

Grundlagsutredningens uppgift är att göra en samlad översyn av regeringsformen. De rapporter som presenteras i denna skrift avser olika delar av utredningens uppdrag. Den första rapporten behandlar ett antal frågeställningar kopplade till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I den andra rapporten behandlas Regeringskansliet från ett konstitutionellt perspektiv. Den avslutande rapporten handlar om vad svenska folket och deras förtroendevalda anser i ett antal författningspolitiska frågor.

De bedömningar och förslag som presenteras i rapporterna är författarnas egna. Grundlagsutredningens ledamöter har inte prövat och tagit ställning till innehållet i rapporterna.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)