Handel och främjande

Handel och främjande

Handel med vår omvärld har byggt och bygger fortfarande det svenska välståndet. Handelspolitik och främjande handlar i grund och botten om att skapa gynnsamma förutsättningar för svenska intressen.

Handelspolitik

Handel med vår omvärld har alltid varit en viktig del av en stark svensk ekonomi. Den svenska handelspolitiken syftar därför till att underlätta export och import och möjliggöra ett ömsesidigt handelsutbyte med andra länder.

Handelshinder

Globaliseringen skapar nya möjligheter för svenska företag och enskilda. Nya exportmarknader ger nya tillväxtmöjligheter. Från regeringens sida uppmuntrar vi företag och privatpersoner att söka sig till nya marknader. Samtidigt är det tydligt att svenska företag och enskilda som söker sig utanför landets gränser ibland ställs inför situationer där de kan behöva stöd och råd för att hantera handelshinder och andra hinder mot den fria rörligheten.

Handels-, investerings-, och Sverigefrämjande

Att främja bilden av Sverige och svenska ekonomiska intressen är en kärnuppgift för hela utrikesförvaltningen. Främjandepolitiken hänger intimt samman med regeringens arbete för bättre spelregler på EU:s inre marknad och ökad frihandel globalt.

Hållbart företagande (CSR)

Utrikesdepartementet och enheten för internationell handelspolitik har som uppdrag att arbeta med frågor som rör hållbart företagande, så kallat CSR (Corporate Social Responsibility). Detta arbete handlar om hållbarhetsfrågor som handel och utveckling samt handel och miljö.