Skärpt straff för köp av sexuell tjänst

Prop. 2010/11:77

Utgiven:
8 mars 2011

Typ:
Proposition

Avsändare:
Justitiedepartementet

Sammanfattning

I propositionen föreslås att straffmaximum för köp av sexuell tjänst ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i ett år. Syftet med skärpningen är att skapa ytterligare utrymme för en mer nyanserad bedömning av straffvärdet vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst. I propositionen redovisas också utvecklingsinsatser av olika slag som vidtagits för att bl.a. förebygga och bekämpa prostitution.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.

Kommittédirektiv (2 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (1 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)