Bättre miljö - minskade utsläpp

SOU 2011:86

Utgiven:
16 januari 2012

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Miljö- och energidepartementet

Industiutsläppsutredningen

Sammanfattning

Utredningen lämnar förslag till hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010, det så kallade industriutsläppsdirektivet, IED, ska kunna genomföras i svensk rätt.

Kommittédirektiv (1 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)