Patienten har rätt

SOU 1997:154

Utgiven:
november 1997

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Socialdepartementet

Betänkande av Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000

Sammanfattning

En utgångspunkt för kommitténs överväganden och förslag är att de allra flesta patienter vill vara delaktiga och ha inflytande över sin egen situation i kontakterna med hälso- och sjukvården. Yngre patienter liksom de mer välutbildade ställer högre krav på delaktighet och inflytande. Kommande äldre generationer som är mer välutbildade än dagens kommer troligen att ställa betydligt större krav på inflytande. Dagens och morgondagens patienter kommer också att ha tillgång till olika kanaler där de själva kan söka ny kunskap och information. Enligt kommittén är det av avgörande betydelse för hälso- och sjukvårdens legitimitet hos stora grupper i befolkningen att den kan möta de krav på inflytande och delaktighet som det moderna informationssamhällets medborgare kommer att ställa.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)