Integrationens svarta bok. Agenda för jämlikhet och social sammanhållning

SOU 2006:79

Utgiven:
17 augusti 2006

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Kulturdepartementet

Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering

Sammanfattning

Slutrapport från Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering som tillsattes av regeringen den 22 april 2004.

I uppdraget har det bland annat ingått att identifiera strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och analysera mekanismerna bakom den och dess konsekvenser för makt och inflytande samt allmänt dess konsekvenser i förhållande till de integrationspolitiska målen.

Utredningen föreslår i rapporten åtgärder för att motverka strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet och för att öka möjligheterna till inflytande och makt för dem som främst riskerar att utsättas för sådan diskriminering.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)