En ny konkurrenslag

SOU 2006:99

Utgiven:
29 november 2006

Typ:
Statens offentliga utredningar (SOU)

Avsändare:
Näringsdepartementet

Författare:
Sten Heckscher

Sammanfattning

Enligt våra direktiv skall vi göra en förutsättningslös analys av hur
det nuvarande förfarandet enligt konkurrenslagen fungerar i syfte
att identifiera eventuella trögheter i systemet. Vi skall med detta
underlag lämna förslag till förändringar som syftar till att minska
handläggningstiden för mål enligt konkurrenslagen (framför allt i
de s.k. kartellmålen). I första hand skall vi överväga en ordning där
Konkurrensverket får rätt att besluta om konkurrensskadeavgift
med en fullföljdsmöjlighet direkt till Marknadsdomstolen. I andra
hand skall vi överväga att införa prövningstillstånd i ledet
Stockholms tingsrätt - Marknadsdomstolen.
Vi skall även överväga om det på grund av EG-rätten finns
anledning att ändra lydelsen av 23 a § konkurrenslagen, som rör
beslut om att godta åtaganden, och i så fall komma med förslag till
ändring.
Med anledning av EG:s nya koncentrationsförordning skall vi
också göra en översyn av konkurrenslagens bestämmelser om
företagskoncentrationer och föreslå de ändringar av det svenska
regelsystemet som är motiverade. Vi skall särskilt analysera frågor
som rör substanstest, effektivitetsvinster, behandling av accessoriska
begränsningar, svenska myndigheters bistånd till kommissionen
i samband med inspektioner samt anmälan om företagskoncentration.
Av direktiven framgår vidare att EG:s nya
koncentrationsförordning kan innebära att det svenska regelverket
behöver ändras även i andra avseenden för att uppnå önskad
rättslikhet mellan EG-rätten och det svenska regelverket eller av
andra skäl. Det står oss därför fritt att ta upp sådana ytterligare
frågor som vi anser behöver övervägas samt föreslå de ändringar av
regelsystemet som vi bedömer motiverade. Därutöver skall vi
bedöma om Konkurrensverket bör få möjlighet att ta ut en avgift
för anmälan om företagskoncentration.
Enligt våra direktiv skall vi även se över reglerna i konkurrenslagen
om vilka som får överklaga vissa av Konkurrensverkets
beslut.
Det ingår också i vårt uppdrag att föreslå regler som tydligare än
i dag ger uttryck för att speciellt kännbara konkurrensskadeavgifter
skall fastställas i särskilt allvarliga fall. Vidare skall vi pröva det lagtekniska
förslag till kriminalisering av kartellförfaranden som har
lämnats av Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna
i betänkandet Konkurrensbrott En lagstiftningsmodell
(SOU 2004:131).
I vårt uppdrag ingår även att se över konkurrenslagens struktur
och överskådlighet.
Slutligen skall vi redovisa konsekvenserna av de förslag som vi
lämnar.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (0 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (0 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)