Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter

Prop. 2009/10:65

Omslag
Utgiven:
19 februari 2010

Typ:
Proposition

Avsändare:
Utbildningsdepartementet

Sammanfattning

I propositionen Konkurrera med kvalitet - studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65) föreslås att det införs en bestämmelse i högskolelagen (1992:1434) som innebär att högskoleutbildning ska vara avgiftsfri för svenska medborgare och för medborgare i länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz. Regeringen föreslår att medborgare från övriga länder, s.k. tredjelandstudenter, ska betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen 2011.

I propositionen beskriver regeringen också hur ett system med studieavgifter bör utformas. De nya bestämmelserna i högskolelagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2010.

Kommittédirektiv (0 st)
 
SOU, Ds m.m. (1 st)
Lagrådsremiss (0 st)
Proposition (1 st)
Utskottsbetänkanden
Riksdagsbeslut
Lagar (SFS)