Uppdrag att beskriva och utvärdera den kommunala markanvisningsprocessen

S2011/10454/PBB

Utgiven:
1 december 2011

Typ:
Regeringsuppdrag

Avsändare:
Näringsdepartementet

Sammanfattning

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att beskriva och utvärdera den kommunala markanvisningsprocessen för bostadsbyggande. I uppdraget ligger att analysera hur kommunernas sätt att förmedla mark till olika byggherrar påverkar konkurrenssituationen inom konsult- och byggsektorn.

Uppdraget, som ska utföras i samverkan med Boverket och Kungliga Tekniska högskolan, ska redovisas till Social-departementet senast den 15 juni 2012. Statskontoret ska vid uppdragets genomförande rådgöra med Sveriges Kommuner och Landsting samt övriga berörda intressenter.